Algemene Voorwaarden

Bezig met laden...

Braaaf Ruitersport B.V.

 

 


Algemene VoorwaardenArtikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
Artikel 3 Aanbiedingen
Artikel 4 Afspraken
Artikel 5 Overeenkomst
Artikel 6 Prijzen
Artikel 7 Gedeeltelijke levering
Artikel 8 Emballage
Artikel 9 Aanbetaling
Artikel 10 Vervoer
Artikel 11 Leveringstermijnen
Artikel 12 Meer- en minderwerk
Artikel 13 Wijziging van de opdracht
Artikel 14 Annuleren
Artikel 15 Reclame
Artikel 16 Garantie
Artikel 17 Retentierecht
Artikel 18 Aansprakelijkheid
Artikel 19 Overmacht
Artikel 20 Eigendomsvoorhoud
Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding
Artikel 22 Betaling
Artikel 23 Toepasselijk recht
Artikel 24 Geschillen

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

•Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Braaaf Ruitersport B.V. gevestigd aan de Amsterdamseweg 132, 1182 HJ
te Amstelveen, K.v.K. 34206194 / BTW nr: NL 813190344B01, hierna te noemen Braaaf, aangegaan.
•De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden
van Braaaf.
•Bijzondere van de voorwaarden van Braaaf afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden

•Braaaf aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of
derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
•Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid
van de algemene voorwaarden van Braaaf onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemenevoorwaarden
van contractpartijen en/of derden.
•Algemene voorwaarden worden slechts door Braaaf aanvaard onder bovengenoemde condities en
vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transaktie. Latere transakties zullen niet automatisch
wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 3 Aanbiedingen

•Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven
prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Braaaf, exclusief omzetbelasting en exclusief
emballage.
•Gegevens in drukwerken verstrekt door Braaaf zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand
bericht, zij binden Braaaf niet.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 4 Afspraken

•Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Braaaf binden hem
niet, voorzover ze door Braaaf niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit
verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 5 Overeenkomst

•De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Braaaf door zijn
schriftelijke bevestiging.
•Elke met Braaaf aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Braaaf zonodig informatie betreffende hem opvraagt.
•Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens
in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Braaaf bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem
niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 6 Prijzen

•Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende
prijzen.
•Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Braaaf niet.
•Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen
ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden,
kunnen deze worden doorberekend.
•Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide
partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 7 Gedeeltelijke levering

•Elke gedeeltelijke levering,waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde
order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig
het bepaalde in artikel 'Betaling'.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 8 Emballage

•Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid
van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Braaaf.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 9 Aanbetaling

•Braaaf is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen.
Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Braaaf de
overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane
aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in
ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 10 Vervoer

•De verzending geschiedt op de wijze als door Braaaf aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending
anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten die hieraan
verbonden zijn voor rekening van de opdracht gever.
•Kosten van retourzending zijn altijd voor rekening en risico van de verzender tenzij anders overeengekomen.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 11 Leveringstermijnen

•De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Braaaf schriftelijk ingegebreke te stellen.
•De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Braaaf zijn de
goederen te leveren.
•Wanneer bestelde of ter reparatie aangeboden goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn
niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen maximaal één maand voor zijn rekening
en risico te zijner beschikking opgeslagen.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 12 Meer- en minderwerk

•Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
•Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk
opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
•Door Braaaf te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever
in rekening worden gebracht.
•De toepasselijkheid van het in artikel 7A:1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 13 Wijziging van de opdracht

•Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens
de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon
worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
•Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering
daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Braaaf ter kennis zijn
gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging
van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
•Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen
levertijd door Braaaf buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 14 Annuleren

•Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht
de door Braaaf reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen
de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan
Braaaf als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht Braaaf te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de
annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
•Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Braaaf zich alle rechten voor om
volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 15 Reclame

•Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op
gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Braaaf terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien
de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Braaaf wijst op gebreken, die bijgrondig
onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat
waar-in het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
•Braaaf dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal
een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
•Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige
ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk
worden gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
•Indien reclame naar het oordeel van Braaaf c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een
billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij
de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 16 Garantie

•Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Braaaf aan de opdrachtgever
schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Braaaf
zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken
dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Divoza na overleg met de opdrachtgever
gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
•Voor alle goederen en materialen die Braaaf niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan
door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen,
doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
•Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden
slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 17 Retentierecht

•Wanneer Braaaf goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen
onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de
opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Braaaf heeft
dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 18 Aansprakelijkheid

•Braaaf is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of
indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door
     of vanwege hem te werk zijn gesteld.
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken.
d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik.
e. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht.
f. Enige andere van buiten afkomende oorzaken.
g. Geweld van buitenaf aan het produkt.
•Braaaf is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde,
voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of
eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Braaaf of van
hen, die door Braaaf te werk zijn gesteld.
•Braaaf zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever
te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 19 Overmacht

•Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door
derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer,
oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen,
verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Braaaf of de opdrachtgever, niet of niet
tijdige levering van goederen door leveranciers van Braaaf, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in
het bedrijf of in de middelen van vervoer van Braaaf, dan wel in de middelen van vervoer van derden,
het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden
meebrengen, leveren voor Braaaf overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot
levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook
genaamd kan doen gelden.
•Braaaf is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de
koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone
omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 20 Eigendomsvoorhoud

•Zolang Braaaf geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot
de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Braaaf.
•Braaaf heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige
opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt
of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
•Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever
verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding

•Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebrekezijn
zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
•Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Braaaf ingeval van wanprestatie het rechthebben
de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als
ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
•De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Braaaf eveneens, indien de opdrachtgever in staat
van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance
van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen,
zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of
indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen,
die Braaaf op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 22 Betaling

•Betaling dient contant te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
•Braaaf is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem
is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,5% per maand te berekenen, gerekend vanaf
de dag van verzending van de facturen.
•Braaaf is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,waaronder begrepen
de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtdeurwaarder en incassobureau.
•De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een
minimum van 75,00 Euro.Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor
juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Braaaf zich heeft verzekerd van de hulp van een
derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 23 Toepasselijk recht

•Op alle door Braaaf gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het
Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in
Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.


--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 24 Geschillen

•Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen
de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestingsplaats
van Braaaf, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke
Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

 

 

Wet Kopen op Afstand


Sinds 1 februari 2001 is de nieuwe wet kopen op afstand van kracht. Consumenten
hebben daarmee een sterkere rechtspositie als het gaat om bijvoorbeeld kopen via
internet.


Wat is een overeenkomst op afstand
Een overeenkomst op afstand zoals de wet die omschrijft is een aankoop waarbij de
consument en de verkoper elkaar bij die aankoop niet hebben gezien. Van een
overeenkomst op afstand is bijvoorbeeld sprake als u iets via internet of bij een
postorderbedrijf bestelt.


Belangrijke uitbreidingen rechten consumenten
• consumenten hebben recht op een afkoelingsperiode van 14 werkdagen na levering
van het product. Zij mogen een product binnen die periode terugsturen, waarbij ze
alleen de portokosten voor het terugsturen hoeven te betalen. De verkoper mag
dan geen verzend- of administratiekosten in rekening brengen. De verkoper mag
wel voorwaarden verbinden aan het retour zenden.
• wanneer de verkoper het product heeft gefinancierd (bijvoorbeeld door het
verstrekken van een lening) wordt de financieringsovereenkomst automatisch
ontbonden als de consument gebruik maakt van de afkoelingsperiode.
• het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de consument geleverd
worden. Als dat niet gebeurt, kan de consument de koop onmiddellijk ongedaan
maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben
afgesproken.
• Als de consument het product binnen de afkoelingsperiode terugstuurt, moet de
verkoper binnen 14 dagen het betaalde bedrag terug betalen.


De afkoelingsperiode geldt niet bij:
• aankoop van onroerend goed
• aankopen die speciaal (op bestelling) zijn gemaakt (bijvoorbeeld een maatpak)
• aankopen die snel kunnen bederven of verouderen (bijvoorbeeld taarten)
• kranten en tijdschriften
• cd’s, video’s en cd-roms waarvan de verzegeling is verbroken
• financiële diensten
• weddenschappen en loterijen
• logies, vervoer, restaurantreserveringen en vrijetijdsbesteding indien deze zijn
  afgesproken op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode
• een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen
  voordat de afkoelingsperiode is verstreken.


De extra plichten van de verkoper
De verkoper moet de volgende gegevens verstrekken voordat consumenten tot koop
overgaan:
• zijn identiteit en, bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling, zijn postadres
• de belangrijkste kenmerken van het product
• de prijs van het product (inclusief alle belastingen)
• de kosten van aflevering (indien van toepassing)
• wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de koop op afstand
• het al dan niet van toepassing zijn van de afkoelingsperiode
• de eventuele geldigheidsduur van het aanbod
• de minimale duur van de overeenkomst als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf
  van een abonnement voor mobiele telefonie.


De leverancier moet uiterlijk bij aflevering ook nog de volgende gegevens verstrekken:
• de eisen voor gebruikmaking van de afkoelingsperiode (dit moet schriftelijk gebeuren!)
• het bezoekadres van de leverancier
• gegevens omtrent eventuele garantie
• indien de koop een duur heeft van meer dan een jaar: de vereisten voor opzegging


Wanneer de leverancier de hierboven vermelde informatie niet (compleet) heeft verstrekt
aan de consument, gaat de afkoelingsperiode van 7 werkdagen pas in op het moment dat
de consument wel alle informatie heeft gekregen, met een maximum van drie maanden.

 

© Braaaf Ruitersport B.V. K.v.K.: 34206194

WhatsApp Chat WhatsApp Chat
Wat is dit? Vink "Onthoud mij" om uw winkelwagen op deze computer te raadplegen, ook als u niet ingelogd bent.